121. Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra?
 
 
 
 
122. Khả năng xử lý của máy tính phụ thuộc vào… bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
123. Khi sử dụng phần mềm nén (WinZip , WinRar ). Lệnh nào sau dây dùng để giải nén?
 
 
 
 
124. Lợi thế lớn nhất của notebook là gì?
 
 
 
 
125. Macro Virus là gì?
 
 
 
 
126. Thiết bị nào được gọi là thiết bị lưu trữ liệu trong máy tính ?
 
 
 
 
127. Thiết bị nào được gọi là thiết bị nhập trong máy tính?
 
 
 
 
128. Thiết bị nhập chuẩn máy tính bao gồm gì, bạn sử dụng lựa chọn nào?
 
 
 
 
129. Thư mục (Folder) trên hệ điều hành có thể lưu chứa bên trong là:
 
 
 
 
130. Thiết bị nhập, xuất của máy tính không bao gồm?
 
 
 
 
131. Thiết bị xuất của máy tính gồm có?
 
 
 
 
132. Trên máy tính Bit được định nghĩa là:
 
 
 
 
133. Thiết bị xuất của máy tính là?
 
 
 
 
134. Trên máy tính cá nhân RAM là bộ nhớ
 
 
 
 
135. Thiết bị xuất dùng để đưa các kết quả đã xử lý cho người sử dụng. Thiết bị xuất thông dụng nhất hiện nay là:
 
 
 
 
136. Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là?
 
 
 
 
137. Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là?
 
 
 
 
138. Thiết bị đầu vào phổ biến gồm những gì?
 
 
 
 
139. Trong máy tính thuật ngữ RAM (Random Access Memory) dùng để chỉ định ?
 
 
 
 
140. Trong các máy vi tính bộ nhớ ngoài thường bao gồm: