121. Trong ứng dụng Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục không liên tục ta thực hiện thao tác kết hợp phím … với Click Mouse chọn.
122. Trong thư mục A có 1 tập tin tên GHICHU.TXT. Một người muốn tạo mới một tập tin trong thư mục A nhưng không tạo được. Những lý do nào sau đây là đúng
123. Trong ứng dụng Windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục liên tục ta thực hiện thao tác kết hợp phím … với Click Mouse chọn.
124. Trong Windows Explorer muốn tạo thư mục mới ta thực hiện?
125. Trong Windows Explorer, muốn sửa đổi tên của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:
126. Trong Windows Explorer, muốn xem hoặc thay đổi thuộc tính của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:
127. Trong Windows Explorer, người dùng có thể
128. Trong Windows Explorer:
129. Trong Windows Explorer, ta có thể:
130. Trong Windows Explorer, ta có thể sử dụng chuột để
131. Trong Windows Explorer, ta có thể:
132. Trong Windows Explorer:
133. Trong Windows Explorer, để xóa tất cả các tập tin và thư mục con có trong thư mục A người dùng phải
134. Trong Windows Explorer:
135. Trong Windows làm thế nào hiển thị nhanh vào menu Start ? (cho phép chọn nhiều)
136. Trong Windows, các biểu tượng trên Desktop có thể được sắp xếp theo:
137. Trong Windows Explorer:
138. Trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện :
139. Trong Windows, muốn đổi tên tập tin hay thư mục, ta thực hiện thao tác :
140. Trong Windows, người dùng có thể tìm kiếm tập tin dựa theo các điều kiện tìm: (có thể chọn nhiều đáp án)