PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN LƯƠNG TÀI
Đề số 13
(Đề thi có 01 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2015-2016
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (1,0điểm) Thực hiện phép tính ( tính hợp lý nếu có thể )
 a/ 1968 : 16 + 5136 : 16 -704 : 16
 b/ 23. 53 - 3 {400 -[ 673 - 23. (78
 : 76 +70
)]}
Bài 2: ( 1,0điểm) M có là một số chính phương không nếu :
 M = 1 + 3 + 5 +<+ (2n-1) ( Với n
N , n
0 )
Bài 3: (1,5điểm) Chứng tỏ rằng:
 a/ (3100+19990) 2
 b / Tổng của 4 số tự nhiên liên tiếp không chia hết cho 4
Bài 4 : (1,0điểm) So sánh A và B biết : A =
17 1
17 1
19
18
 , B =
17 1
17 1
18
17
Bài 5: ( 2,0điểm ) Tím tất c các số nguyên n để:
 a) Phân số
1
2
n
n
có giá trị là một số nguyên
 b) Phân số
30 2
12 1
n
n
là phân số tối gi n
Bài 6: (2,5điểm) Cho góc xBy = 550 .Trên các tia Bx, By lần lượt lấy c{c điểm A, C ( A
B, C
B ). Trên đoạn thẳng AC lấy điểm D sao cho góc ABD = 300
 a/ Tính độ dài AC, biết AD = 4cm, CD = 3cm
 b/ Tính số đo góc DBC
 c/ Từ B vẽ tia Bz sao cho góc DBz = 900 . Tính số đo ABz.
Bài 7: (1,0điểm) Tìm các cặp số tự nhiên x , y sao cho : (2x + 1)( y – 5) = 12
___________________Hết_____