PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOÀI NHƠN
Đề số 4
(Đề thi có 01 trang)
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN
LỚP 6 THCS NĂM HỌC 2015-2016
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 120 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (4,0 điểm)
a) Cho
n a b   7 5 8 4.
Biết a – b = 6 v| n chia hết cho 9. Tìm a và b.
b) Tìm c{c số tự nhiên x, y sao cho: 5x + 12y = 26.
Bài 2: (4,0 điểm)
a)Tìm c{c số nguyên a, b biết rằng:
1 1
7 2 3
a
b
 
b) Tìm x, biết : ( + + . . . + ) . x =
22
45
Bài 3: (4,0 điểm)
a) Cùng một công việc nếu mỗi người l|m riêng thì 3 người A, B, C ho|n th|nh
công việc trong thời gian lần lượt l| 6 giờ, 8 giờ, 12 giờ. Hai người B v| C l|m chung trong
2 giờ sau đó người C chuyển đi l|m việc kh{c, người A cùng l|m với người B tiếp tục công
việc cho đến khi ho|n th|nh. Hỏi người A l|m trong mấy giờ?
b) Cho D = 5 + 52 + 53 + 54 + ... + 519 + 520. Tìm số dư khi chia D cho 31.
Bài 4: (4,0 điểm)
a) So s{nh M v| N biết: M = ; N =
 b) Thực hiện tính:
        
1 1 1 1 E = 1+ 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 1 + 2 + ... + 200
2 3 4 200
Bài 5: (4,0 điểm)
a) Cho:
xOy
= 1200, xOz
= 500. Gọi Om l| tia ph}n của góc
yOz
. Tính
xOm
 b) Cho 20 điểm ph}n biệt trong đó có đúng 7 điểm thẳng h|ng, ngo|i ra không có ba
điểm n|o thẳng h|ng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi từ 20 điểm đó vẽ
được tất c bao nhiêu đường thẳng?
___________________Hết___________