TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG KIỂM TRA: VẬT LÍ 8 Năm học: 2018 - 2019 Thời gian: 45 phút ( Kiểm tra vào tuần 8 - Lớp 8A ) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: Một vật có khối lượng 5kg được đặt trên mặt bàn nằm ngang với diện tích tiếp xúc là 40 cm2 . Áp suất của vật đó tác dụng lên mặt bàn là bao nhiêu? Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả dưới đây. A. 125N/m2 . B. 800 N/m2 . C. 1250 N/m2 . D. 12500N / m2 . Câu 2: Trong các chuyển động dưới đây, chuyển động nào là chuyển động thẳng? Chọn trường hợp đúng. A. Cánh quạt quay B. Thả một vật nặng rơi từ trên cao xuống C. Ném một mẩu phấn ra xa. D. Chiếc lá khô rơi từ cành cây xuống Câu 3: Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào Sai? A. Vận tốc cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động. B. Độ lớn của vận tốc được tính bằng quãng đường đi được trong một đv thời gian. C. Công thức tính vận tốc là : v = S.t. D. Đơn vị của vận tốc là km/h. Câu 4: Một người đi quãng đường dài 1,5 km với vận tốc 10m/s. thời gian để người đó đi hết quãng đường là: A. t = 0,15 giờ. B. t = 15 giây. C. t = 2,5 phút. D. t = 14,4phút. Câu 5: Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát. A. Lực xuất hiện làm mòn lốp xe. B. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén. C. Lực làm cho nước chảy từ trên cao xuống. D. Lực tác dụng làm xe đạp chuyển động. Câu 6: Quan sát một vật được thả rơi từ trên cao xuống, hãy cho biết tác dụng của trọng lực đã làm cho đại lượng vật lí nào thay đổi A. Khối lượng B. Khối lượng riêng. C. Trọng lượng. D. Vận tốc Câu 7: Khi ngồi trên ô tô hành khách thấy mình nghiêng người sang phải. Câu nhận xét nào sau đây là đúng? A. Xe đột ngột tăng vận tốc. B. Xe đột ngột giảm vận tốc. C. Xe đột ngột rẽ sang phải. D. Xe đột ngột rẽ sang trái Câu 8: Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính? A. Hòn đá lăn từ trên núi xuống. B. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa. C. Lá rơi từ trên cao xuống. D. Xe máy chạy trên đường. II. TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 9: Thế nào là hai lực cân bằng? Hãy biểu diễn lực sau đây: Trọng lượng của một vật có khối lượng 10kg, tỉ xích tùy ý? Câu 10: Một vận động viên xe đạp đi trên đoạn đường lên đèo AB dài 45 km trong 2 giờ 15 phút; trên đoạn đường xuống đèo BC dài 30 km trong 30 phút; trên đoạn đường bằng phẳng CD với vận tốc 10 m/s trong 1/4 giờ. Hãy tính vận tốc trung bình của vận động viên trên các đoạn đường AB, BC và trên cả đường đua AD?