Cuốn “Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn Công nghệ lớp 6” do nhà xuất bản giáo dục ấn hành, biên soạn nhằm giúp GV hiểu rõ hơn về việc tích hợp các nội dung dạy học để xây dựng các chủ đề, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của HS trong mỗi chủ đề theo sách HDH. Tài liệu hướng dẫn GV gồm có:

– Hướng dẫn GV môn Toán lớp 6;

– Hướng dẫn GV môn Ngữ văn lớp 6;

– Hướng dẫn GV môn Khoa học tự nhiên lớp 6;

– Hướng dẫn GV môn Khoa học xã hội lớp 6;

– Hướng dẫn GV môn Công nghệ 6;

– Hướng dẫn GV môn Tin học lớp 6;

– Hướng dẫn GV môn Giáo dục công dân lớp 6;

– Hướng dẫn GV tổ chức các HĐGD lớp 6;

– Hướng dẫn phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.