Tìm lim khi x → −∞, + ∞Giới hạn Mục lục

Ví dụ 1

Tìm giới hạn lim→−∞

2 − 1

p

2 + 1 − 1