Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 5

 
Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí Lớp 5 gồm có 2 phần:

– Phần lịch sử

+Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

+Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

+Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1945-1975)

– Địa lí:

+Địa lí Việt Nam

+Địa lí Thế Giới.

Nhận xét