Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12

  Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm hai phần:Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000 ; Lich sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 …

Mục lục Sách Giáo Khoa Lịch Sử Lớp 12 :

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

 • CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)
  • Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)
 • CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)
  • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga (1991 – 2000)
 • CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)
  • Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
  • Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
  • Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh
 • CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)
  • Bài 6. Nước Mĩ
  • Bài 7. Tây Âu
  • Bài 8. Nhật Bản
 • CHƯƠNG V. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)
  • Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
 • CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
  • Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
  • Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

 • CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930
  • Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
  • Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
 • CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945
  • Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935
  • Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939
  • Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
 • CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954
  • Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
  • Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
  • Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
  • Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
 • CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
  • Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
  • Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
  • Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
 • CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
  • Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
  • Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
  • Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
  • Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000


Nhận xét