Đề kiểm tra Đại số và Giải tích 11 chương 3 trường THPT Núi Thành – Quảng Nam

KIỂM TRA 1TIẾT ĐẠI SỐ 11A3 (Cô Châu) Câu 1(4đ): 1/Xét tính tăng giảm của dãy số un  với 1 3 n n n u   . 2/Chứng minh với mọi * n N  , ta có :   1 1 1 1 ... 1.2 2.3 3.4 . 1 1 n n n n        . Câu 2(3đ): 1/Cho cấp số cộng un  có các số hạng đều nguyên với 3 7 3 6 6 . 4 u u u u       . Tính số hạng thứ mƣời của cấp số cộng đó. 2/ Cho cấp số cộng un  có 4 8 12 16 u u u u    16 . Tính 1 2 3 19 u u u u     ... . Câu 3(3đ): 1/Tìm cấp số nhân có năm số hạng biết 1 2 1 24 1 4 u u q u         . 2/Cho ba số x, y, z lập thành cấp số nhân.Chứng minh:   2 2 2 x 4 4 8 2 2       z xy yz x y z .ĐỀ KT I TIẾT ĐS-GT CHƯƠNG III -LỚP11A1 ------ĐỀ A (CCÔ D) Bài 1(4 điểm)Cho dãy số ( ) n u với 1 1 1 1 ... 1.5 5.9 9.13 (4 3).(4 1) n u n n        a/Chứng minh * 4 1 n n u n N n     b/Xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy số ( ) n u Bài 2(3 điểm): a/Tính tổng 10 số hạng đầu của một cấp số cộng ( ) n u biết 2 3 5 4 6 10 26 u u u u u         b/Tìm 4 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng có công sai dƣơng đồng thời tổng của nó bằng 28 và tổng các bình phƣơng bằng 516 Bài 3(3 điểm): a/Một cấp số nhân có 7 số hạng, công bội bằng 1 4 số hạng thứ nhất; tổng của hai số hạng đầu bằng 24. Tìm cấp số nhân đó. b/Cho tam giác ABC vuông tại A có a=BC, b=AC, c= AB và a; 6 3 b ;c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân. Chứng minh 0BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT ĐẠI SỐ & GIẢI TÍCH 11 NÂNG CAO CHƢƠNG III (Thay D cô H) I. HÌNH THỨC KIỂM TRA: (Tự luận): Ma trận đề: Thống nhất tổ chuyên môn II. ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƢỚNG DẪN CHẤM. 1. Đề kiểm tra: Đề 1: Câu 1 (2đ): Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng (un) biết 7 4 6 63 . 117 S u u      Câu 2: (2đ) Cho 3 số a,b,c khác nhau có tổng 74 và là các số hạng liên tiếp của cấp số nhân đồng thời là số hạng đầu, số hạng thứ tƣ, số hạng thứ tám của cấp số cộng. Tìm a,b,c Câu 3 (5đ): Cho dãy số (un) xác định bởi: 1 * 1 2 2 1, n n u u u n          a/ Chứng minh (un) là dãy số tăng bằng phƣơng pháp quy nạp b/ Chứng minh dãy số (vn) với vn= un -1 là cấp số nhân c/ Tính tổng 10 số hạng đầu của cấp số nhân (vn) Câu 4 (1đ): Tìm x để 3 số x x   5; 2x+1; 3 là 3 số hạng liên tiép của cấp số cộng -------------

Nhận xét