ĐỀ SỐ 3: Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) a. 28; 30; 32; ……….; ……….; ……….; ……….; 42; 44. b. 55; 57; 59; ……….; ……….; ……….; ……….; 69; 71. Câu 2. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) Đọc số Viết số Chín mươi tám ……………… ………………………………….. 79 Câu 3. Tính nhẩm: (1điểm) a. 9 + 9 = ….. c. 3 + 9 = ….. b. 14 – 7 = ….. d. 13 – 8 = ….. Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm: (1điểm) a. 8 + 9 =16 …. b. 5 + 7 = 12 …. Câu 5. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) a. 57 + 26 ………… ………… ………… b. 39 + 6 ………… ………… ………… c. 81 – 35 ………… ………… ………… d. 90 – 58 ………… ………… ………… Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1điểm) a. 8dm + 20dm = …dm. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. A. 28 B. 10 C. 100 b. Tìm x biết: x + 10 = 10 A. x = 10 B. x = 0 C. x = 20 Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm) Học toán online cùng thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 6 a. Có bao nhiêu hình chữ nhật? A. 1 hình B. 2 hình C. 3 hình b. Có bao nhiêu hình tam giác? A. 2 hình B. 3 hình C. 4 hình Câu 8. (2 điểm) Nhà bạn Mai nuôi 44 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 13 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà?