ĐỀ SỐ 02 Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) a/ 257 + 312 b/ 629 + 40 c/ 318 – 106 d/ 795 - 581 .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Bài 2: Số (1 điểm) Đọc số Viết số Một trăm linh chín 321 906 Hai trăm hai mươi hai Sáu trăm bốn mươi Bài 3: Tính (2 điểm) a/ 3 x 6 + 41 = ............................... c/ 4 x 7 – 16 = ..................................................... = .............................. = ........................................................ b/ 45 : 5 – 5 = ................................ d/ 16 : 2 + 37 = ........................................................ = ............................... = ........................................................ Bài 4: Giải bài toán (2 điểm) Nhà bác Hùng thu hoạch được 259 kg mận. Nhà bác Thoại thu hoạch nhiều hơn nhà bác Hùng 140 kg. Hỏi nhà bác Thoại thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam mận? Bài giải ............................................................................................................................... Bài 5: Tìm x (1 điểm) a/ X : 4 = 5 3 x X = 24 x = ……………... x = ……………….. x = ……………... x = ……………….. Bài 6: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (2 điểm) a/ Tam giác ABC có các cạnh lần lượt là 120 mm, 300 mm và 240 mm. Chu vi của tam giác ABC là: A. 606 mm B. 660 mm C. 660 cm D. 606 cm b/ Lúc 8 giờ đúng, A. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 6 B. Kim ngắn chỉ số 12, kim dài chỉ số 6 C. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12 D. Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 3 c/ Các số 456; 623 và 142 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 456; 623; 142 C. 142; 623; 456 B. 623; 456; 142 D. 142; 456; 623 d/ x : 2 = 0; x là: A. x = 1 B. x = 2 C. x = 0 D. x =