ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 5
 MÔN TOÁN

Phần I: Trắc nghiệm khách quan
(Em hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đặt trước phương án đúng)
Câu 1. Chữ số 7 trong số 347 856 có giá trị là:
A. 70                         B.  7 856                       C.  700                             D.  7000
Câu 2.  Cho1tấn 32 kg = .......kg. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 132                     B.  1320                         C. 1032                            D. 10 032
Câu 3. Phép trừ   có kết quả là:         A.  ;       B.  ;         C. 5;         D.  
Câu 4. Số gồm 6 trăm nghìn, 4 nghìn, 1 trăm và 3 đơn vị là:
A. 64 103                B. 604 103                      C. 64 130                        D. 640 130
Câu 5. Chu vi của hình vuông có diện tích 25cm2  là:
A.  5cm                   B.  20                             C.  20 cm                         D.  20 cm2  
Phần II. Trắc nghiệm tự luận
Bài1. Tính: 
a)  ............
b)  .............
c) ...........

d)  8750 : 35 = ......

Bài 2.  Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo?
Bài giải:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
                                        ........................................
Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích của thửa ruộng.
Bài giải:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
.................................................................. ................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. (2,5 điểm)  TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
Bài 1 2 3 4 5
Đáp án D C A B C

PHẦN I. (7,5 điểm)  TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN 
Bài 1. (3 điểm)
a)  (0,5 điểm)         
b)  (0,5 điểm)        
c)  (1 điểm)           
d)  (1 điểm)      8750 : 35 = 250
Bài 2. (1,5 điểm)
Bài giải
                                       Xe ô tô chở được tất cả là:
                                          50 x 32 =  1600 (kg) 1 điểm

                                             1600kg = 16 (tạ) 0,25 điểm
                                                            Đáp số: 16 tạ. 0,25 điểm
Bài 3. (3 điểm)
Bài giải
                        Nửa chu vi của thửa ruộng là.
                                    530 : 2 = 265 (m)         0,5 điểm

Ta có sơ đồ:                         ? m
                       Chiều rộng: 265m
                       Chiều dài  :                     47m          0,5 điểm

                     ? m

                        Chiều rộng của thửa ruộng là:
                                  (265 - 47) : 2 = 109 (m)        0,5 điểm

                        Chiều dài của thửa ruộng là:      0,5 điểm
                                   109 + 47 = 156 (m)

                       Diện tích của thửa ruuộng đó là:       0,5điểm
                                   156 x 109 = 17 004 (m2)
                                                 Đáp số: 12 654m2      0,5 điểm

* Lưu ý: Bài 1- Phần II. Trắc nghiệm tự luân, HS chỉ cần ghi kết quả tính được.