Đề thi học sinh giỏi vòng loại cấp trường NGS 2021 2022


Đáp án
1/ tách nhỏ hết cỡ => nhân tử chung => rút gọn

2/ a) lấy phân số đầu và cuối, cộng tử , cộng mẫu lại với nhau => ra tử số phân số giữa
    b) lấy 2 nhân tử chung

3) số kẹo là khi chia mỗi bạn 4 viên : 4x -2  
    số kẹo là khi chia mỗi bạn 6 viên : 6x - 12 
             4x - 2  = 6x - 12 

4) a/b = -2/3 => b = -3/2 . a
    tương tự ... 

5) đưa về cũng tử số giống nhau : -17.9
   => so sánh mẫu
Nhận xét