ĐỀ SỐ  11)  


1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..; 


4. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:5. Số ? 

  
6. Điền dấu >, <, = vào ô trống: 
 7. Đặt tính rồi tính:8. Tìm x :
9.  Hình bên có ………. hình tam giác

Viết tên các hình tam giác đó: ……………..

………………………………………………

………………………………………………
10.  Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà? 

Giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………