ĐỀ SỐ  9)


Câu1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1đ)

               431; ...........; 433; ............; ..............; .............;  ..............; 438


Câu 2: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: (1đ)

            215; 671; 359; 498.

...................................................................................................................................................


Câu 3: Đặt tính rồi tính: (2 đ)

 532 + 245                     351 - 46                          972 - 430                         589 - 35

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 4:   Số           ? (1đ)x 7                                                            x 8
:5                                                          : 4
Câu 5: Viết số tích hợp vào chỗ chấm: (1đ)

1dm = ...............cm

5dm + 7dm = ....................dm 1m = ...............cm

12m - 8m = ...................m


Câu 6: (1 đ) Cho 4 điểm A, B, C, D 

a, Dùng thước nối A với B; B với D; D với C.                    A  .                           . B

Tên đường gấp khúc vừa nối được là: .................

b, Cho AB= 5cm; BD= 6cm; DC= 7 cm

Tính độ dài đường gấp khúc đó.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................                     C .                                . D


Câu 7 : ( 2đ)

a, Đường từ nhà Hà đến cổng trường dài 350m, đường từ nhà Bình đến cổng trường dài hơn từ nhà Hà đến trường 600m. Hỏi đường từ nhà Bình đến cổng trường dài bao nhiêu mét?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b, Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn? 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Câu 8: Điền số có hai chữ số vào ô trống để được phép tính thích hợp: (1đ)


+                 =