Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 nắm 2015 2016 đề 25

 ĐỀ SỐ  25)

Họ và tên:……………………………...

Lớp: 2….Trường T H ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HKII

NĂM HỌC: 2014- 2015

MÔN: TOÁN    


BÀI 1: Tính (3điểm)

          925          995            48              63              503               732

               420            85            15              17              354                 55BÀI 2: Tìm y ( 3 điểm)

y + 300 = 800                       y – 500 = 200                     600 – y = 300

………...........                     ............………..                  ………. .................

………. .........                     ………..............                  ………...................

………............                    ………..............                  ………..................


BÀI 3:  Số?  ( 1 điểm)

                   + 3      - 2  + 5                 - 3   

                                                                       


BÀI 3: (2 điểm) Khối lớp hai có 102 học sinh. Khối lớp ba có 127 học sinh. Hỏi cả hai khối có bao nhiêu học sinh?

Bài giải:


.........................................................................

………………………………………………..

…………………..............................................BÀI 4: ( 1điểm) Kẻ thêm đoạn

 thẳng để được 8 hình tam giác.


Nhận xét