ĐỀ SỐ  4)

Trường: …………………………….                      

Lớp : Hai ...............................                                 Ngày thi : …./…/2011

Tên :…………………………… ………………..                       Môn : Toán             

                                                                              

Câu 1 : Đặt tính rồi tính (3đ)

         36  +  38  =               53  +  47     =                100 – 65  =                  100 – 8   = Câu 2 : Số ? (1,5đ)

   a) 3  ;  5 ;  7 ;  …… ;  ……..

   b) 10 ; 12 ; 14 ; …………. ; …………..

   c) 18 ; 19 ; 20 ; …………….;……………


Câu 3: Tìm X (1đ)

a) 35  -  X   =   25                                      b)     3  x   X  =  27

              ………………..                                             ………………

              ………………..                                             ………………


Câu 5 : Anh cân nặng 50kg, em nhẹ hơn anh 15 kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

Giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….Câu 6 : Mỗi nhóm có 4 học sinh có 9 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

Giải

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

                 …………………………………………………………….