ĐỀ SỐ 4:TRƯỜNG THCS ĐIỆN BIÊN Bài 1) (1,5 điểm) Điểm kiểm tra HK1 môn Toán của học sinh lớp 7A được giáo viên ghi lại trong bảng sau: 10 7 9 7 5 8 10 8 7 8 7 6 8 9 9 5 8 6 7 6 10 4 8 4 7 3 9 5 9 8 7 6 8 9 10 4 a) Lập bảng tần số b) Tính số trung bình cộng. Tìm mốt của dấu hiệu. Bài 2) (2 điểm). 4 c) Thu gọn đơn thức: 2 2 3 3 2 1 12 3 xy z y x z         d) Cho biểu thức   1 2 2 2 2 8 4 5 4 3 M x y xy xy x y             Thu gọn và tính giá trị của biểu thức M tại 1 2 x  và y = 3. Bài 3) (1,5 điểm). Cho hai đa thức: A(x) = – 5x 2 + x 4 – 2x + 8 và B(x) = – 6x 3 – 7x 4 + 3x 2 – 2x – 4 1 a) Tính A(x) + B(x). b) Tính A(x) – B(x). Bài 4) (1,5 điểm). Tìm nghiệm của các đa thức: a) M(x) = 5 3 2 x  b)   2 1 3( 1) 5 N(x) = x x x    Bài 5) (0,5 điểm). Gia đình bạn Phúc có 3 người lớn và 2 trẻ em mua vé bơi hết 130 000đ. Gia đình bạn Lộc có 3 người lớn và 3 trẻ em cũng mua vé bơi đó hết 150 000đ. Hỏi gia đình bạn Thọ có 4 người lớn và 5 trẻ em mua vé bơi thì tốn bao nhiêu tiền? ( Biết rằng cả 3 gia đình cùng bơi ở một hồ bơi) Bài 6) (3 điểm). Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH  BC ( H  BC). Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HD = HA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CB. a) Chứng minh ABH = ACH. Giả sử cho AH = 4cm, AC = 5cm. Tính BC? b) Chứng minh BD // AC c) Chứng minh C là trọng tâm của AED