Tiết 19 KIỂM TRA HỌC KỲ I Thời gian: 45 phút 2. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA Câu 1. (2 điểm) Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều? Nêu tên và đơn vị các đại lượng có trong công thức? Câu 2 ( 1 điểm) Nêu một ứng dụng của quán tính trong đời sống hoặc trong kỹ thuật? Câu 3: ( 1 điểm) Khi có một lực tác dụng lên vật thì vật sẽ như thế nào? Câu 4 ( 2 điểm) Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 140m hết 40s. Khi hết dốc lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 80m trong 20s rồi dừng lại. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả hai quãng đường? Câu 5 ( 2 điểm) Một vật có khối lượng là 50kg đặt trên một sàn nằm ngang. Hỏi áp suất vật đó tác dụng lên mặt sàn là bao nhiêu nếu diện tích tiếp xúc của vật với mặt sàn là 250cm2 . Câu 6( 2 điểm) Thể tích của một miếng sắt là 2dm3 . Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước? Biết dnước = 10.000 N/m