PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
Đề số 5
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
I . PHẦNTRẮC NGHIỆM: (5 điểm):
 Em hãy chọn đáp án đúng nhất ghi vào bài thi (ví dụ: Câu 1 A)
Câu 1: x −1 cã nghÜa khi :
 A. x ≤ 1. B. x > 1. C. x < 1. D. x ≥ 1.
Câu 2 : Cho hàm số y = (2 - m)x - 3. Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên R?
 A. m = 2. B. m > 2. C. m < 2. D. m = -3.
Câu 3: Kết quả phép tính ( )
2
32 3 − + bằng :
 A. 23 2 − . B. 2 ( 3 2) 3 − + . C. 2 . D. – 2.
Câu 4: Nếu 9x - 4x = 3 thì x bằng :
 A. 3. B.
5
9 . C. 9. D. 3
5 .
Câu 5: Kết quả của phép tính 3 33 64 : 8 27 + là :
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 6: Tam giác ABC có Â = 90O, AB = 3cm, AC = 4cm. Độ dài đường cao AH bằng:
A. 7cm . B. 5cm . C. 2,7cm . D. 2,4cm.
Câu 7: Tam giác ABC có Aˆ =900 , BC = 18cm và B
= 600 thì AC bằng:
 A. 9 2 cm. B. 18cm. C. 9 3 cm. D. 6 3 cm.
Câu 8: Cho đường tròn (O) có bán kính R = 10 cm. Một dây cung AB = 16 cm của (O).
Khoảng cách từ tâm
 O đến dây AB là :
 A. 6cm. B.10cm. C. 12cm. D. 16cm.
Câu 9: Cho đường tròn (O; 2cm) và đường tròn (O’; 3cm), biết OO’ = 4cm khi đó:
 A. (O) tiếp xúc (O’) . B. (O) cắt (O’).
 C. (O) và (O’) không giao nhau. D. (O) và (O’) đựng nhau.
Câu 10: Khẳng định nào sau đây là Sai ?
 A. sin 650 = cos 250 . B. tan 300
. cot300 = 1. C.
0
0
0
os34 34
os56
c
cot
c = . D. sin 200 + cos
200
 = 1.
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5điểm)
Bài 1: (1 điểm)
Cho biểu thức 11 1 2
:
1 21
a a M
a aa a
    + + =− −       − −−  
(Với a > 0; a 1; a 4)
 a.Rút gọn M.
≠ ≠
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC
Website:tailieumontoan.com 9
 b.Tìm a để M < 1
6
.
Bài 2: (1 điểm) Cho hàm số bậc nhất: y = (m+1)x - 2m (d) (với m ≠ -1)
a.Vẽ đồ thị hàm số (d) với m = 1.
 b.Tìm m để đồ thị hàm số (d) song song với đồ thị hàm số y = 3x +6.
Bài 3 : ( 2,5 điểm )
Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ hai tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn
(O) tại A và B ( Ax, By và nửa đường tròn cùng thuộc một nửa mặt phẳng có bờ là đường
thẳng AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn ( M khác A và B) kẻ tiếp tuyến với nửa
đường tròn cắt tia Ax và By theo thư tự ở C và D.
a. Chứng minh: CD = AC + BD và ∆ COD vuông.
b. Chứng minh: AC.BD = OM2
c. Chứng minh: AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD.
Bài 4: (0,5 điểm) Cho a là số thực dương lớn hơn 1 và x = 2 2
aa aa + −+ − − 1 1
 Tính giá trị biểu thức N = 3 2 x x − − + ++ 2 2(a 1) x 4a 2021.