PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH THANH HÓA
Đề số 19
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2016-2017
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2,0 điểm).
a/ Thực hiện phép tính: 27 : 3 48 2 12 − +
b/ Với giá trị nào của m thì hàm số y = (m – 1)x + 3 đồng biến.
Câu 2: (2,0 điểm). Cho x 10 x 5 A
x5 x5 x 25 = −− − + −
a/ Rút gọn A..
b/ Tìm các giá trị của x để A < 0.
Câu 3: (2,0 điểm). Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a/ ( )
2
x − = 1 4 b/ 2 5
1
x y
x y
 − = 
 + =
Câu 4: (3,0 điểm). Cho đường tròn tâm O bán kính R và một điểm M nằm ngoài đường
tròn. Qua M kẻ tiếp tuyến MA với đường tròn (A là tiếp điểm). Tia Mx nằm giữa MA và
MO cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm C và D (C nằm giữa M và D). Gọi I là trung điểm
của dây CD, kẻ AH vuông góc với MO tại H.
a/ Tính OH. OM theo R.
b/ Chứng minh: Bốn điểm M, A, I , O cùng thuộc một đường tròn.
c/ Gọi K là giao điểm của OI với HA. Chứng minh KC là tiếp tuyến của đường tròn
(O; R).
Câu 5: (1,0 điểm). Cho x > 0 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
2 4 Ax x3 2016
x
= − ++
------------- HẾT ---------