PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 3
Đề số 10
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (2,0 điểm) Tính:
( )
2
a) 20 5 2 5 + − ) 2 43 6
2 32 3
b + − − +
Câu 2. (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức:
2 2
2 2 4
x x A
x x x
  +
=+⋅  
+ − +  
 với x ≥ 0; x ≠ 4
Câu 3. (1,5 điểm) Cho hai hàm số
1
2 y x = có đồ thị (d1) và y x =− + 2 5 có đồ thị (d2).
a) Vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
b) Xác định các số a, b biết đường thẳng (d3): y = ax + b song song với (d2) và đi qua
điểm B ( −2; −1).
Câu 4. (0,5 điểm) Người ta sử dụng một miếng gỗ
hình tròn (hình a) để làm bề mặt cho một chiếc đồng
hồ. Hãy nêu cách xác định tâm của miếng gỗ (tâm của
hình tròn) để đặt các kim đồng hồ (hình b)?
Câu 5. (1,0 điểm) Theo quy định của cửa hàng xe
máy, để hoàn thành chỉ tiêu trong một tháng, nhân
viên phải bán được trung bình một chiếc xe máy một
ngày. Nhân viên nào hoàn thành chỉ tiêu trong một tháng thì nhận được lương cơ bản là 7
000 000 đồng. Nếu trong tháng nhân viên nào bán vượt chỉ tiêu thì được hưởng thêm 10%
số tiền lời của số xe máy bán vượt đó. Trong tháng 12 (có 31 ngày), anh Trung bán được 45
chiếc xe máy, mỗi xe máy cửa hàng lời được 2 000 000 đồng. Tính tổng số tiền lương anh
Trung nhận được của tháng 12.
Câu 6. (1,0 điểm) Trong tháng 11, nhà bạn Hùng đã dùng hết 165 kWh điện và phải trả
306 042 đồng. Biết giá điện sinh hoạt tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng
càng dùng nhiều điện thì giá mỗi kWh càng tăng lên theo các mức sau (chưa tính thuế
VAT):
Mức 1: Tính cho 50 kWh đầu tiên.
Mức 2: Tính cho kWh thứ 51 đến 100 (50 kWh), mỗi kWh nhiều hơn 51 đồng so với mức 1.
Mức 3: Tính cho kWh thứ 101 đến 200 (100 kWh), mỗi kWh nhiều hơn 258 đồng so với
mức 2.
....
Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuế giá trị gia tăng (thuế VAT).
Hỏi mỗi kWh điện ở mức 1 giá bao nhiêu tiền?
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC
Website:tailieumontoan.com 18
Câu 7. (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O có đường kính AB. Trên cùng nửa mặt phẳng có
bờ là đường thẳng AB, vẽ các tiếp tuyến Ax, By của đường tròn tâm O và một điểm C
thuộc (O) (C khác A, B). Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt Ax và By lần lượt tại D, E.
a) Chứng minh: DE = AD + BE và C, O, B, E cùng thuộc một đường tròn.
b) OE cắt (O) lần lượt tại V, K và cắt BC tại L (V nằm giữa O và E).
Chứng minh: LO . LE = LV . LK.
c) Chứng minh: 11 2
VL VE KV − =
___________________Hết________________