TRƯỜNG THCS THANH LIỆT
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 - 2021. MÔN: TOÁN 9
Bài 1: (2điểm) Tính giá trị của biểu thức:
a) A =− + 3 8 2 18 20
b) 3 32 2
31 1 2
B − − = − − −
Bài 2: (1,5 điểm) Giải các phương trình
a) 2 14 x − =
b) 2 4 4 1 31 x x − += −
Bài 3: (2 điểm) Cho các biểu thức
2 1 49
3 3 9
x x xx P
x x x
− + −−
=++
− + − ;
5
3
x Q
x
+ = − với x ≥ 0
, x ≠ 9 .
a) Tìm giá trị của Q biết x =1.
b) Chứng minh rằng: 3
x P
x = − .
c) Đặt M PQ = : . Tìm giá trị của x để 1
2
M > .
Bài 4: (1 điểm) Một cây tre bị gẫy ngang thân, ngọn tre vừa chạm đất và tạo với mặt đất
một góc 30° biết khoảng cách từ vị trí ngọn tre chạm đất tới gốc cây là 4,5m. Tính
chiều cao ban đầu của cây tre (làm tròn đến cm).
Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB AC < ) . Đường cao AH (H BC ∈ ) .
Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC .
Liên hệ tài liệu word môn toán: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC
Website:tailieumontoan.com
a) Gỉa sử HB = 3,6 cm , HC = 6,4 cm . Tính độ dài HA, AC và góc B , góc C .
b) Chứng minh: AM AB AN AC . . = và HB HC AM MB AN NC . .. = + .
c) Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với MN cắt BC tại K . Chứng minh rằng: K là trung
điểm của đoạn thẳng BC .
Bài 6: (0,5 điểm) Giải phương trình sau
41 5
x xx2
xx x