TRƯỜNG THCS ĐỐNG ĐA
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021. MÔN: TOÁN 9
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 1 điểm ) Chọn đáp án đúng trong mỗi câu sau
Câu 1. Căn bậc hai của 9 là
A. 3 . B. ±3 . C. −3 . D. ±81.
Câu 2. 3 5 − x xác định khi và chỉ khi
A. 3
5
x > . B. 3
5
x < . C. 3
5
x ≤ . D. 3
5
x ≥ .
Câu 3. Một cái thang dài 3,5m đặt dựa vào tường, góc “an toàn” giữa thang và mặt đất để thang
không đổ khi người trèo lên là 65° . Khoảng cách “an toàn” từ chân tường đến chân thang
(Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) là :
A. 1, 4m . B. 1, 48m . C. 1m . D. 1,5m .
Câu 4. Tam giác ABC vuông tại A , có đường cao AH chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng
có độ dài 3,6 cm và 6,4 cm . Độ dài một trong các cạnh góc vuông là
A. 8cm . B. 4,8cm . C. 64cm. D. 10cm .
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 9 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính.
a). 1 20 2 45 15
5
+ − . b). 35 7 12
51 71
− + − − . c).
8 2 7 28 + − .
Câu 2. (2 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 7 35 x − = . b) 7 5 4 16 9 36 36 3 4
3
xx x −− − =− − .
c) 2
x x − − −= 36 6 0 . d) 2 2 3 x xx x += − + + 2 34 2 4 .
Câu 3. (2 điểm) Cho biểu thức
x 1 M
x
− = và 2 28 2
1 1 1
x x P
x x x
− +
=+ −
+ − − với
x xx > ≠≠ 0; 1; 5
a) Tính giá trị của M khi x = 9 .
b) Chứng minh 6
1
x P
x
+ = − .
Liên hệ tài liệu word môn toán: 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC
Website:tailieumontoan.com
c) Đặt
5 . x Q MP
x
− = + . Hãy so sánh Q với 3.
Câu 4. (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn , đường cao AK .
a) Giải tam giác ACK biết 
C AK =° = 30 , 3cm .
b) Chứng minh cot cot
BC AK
B C = + .
c) Biết   BC B C = =°=° 5cm, 68 , 30 . Tính diện tích tam giác ABC ( kết quả làm tròn chữ
số thập phân thứ nhất).
d) Vẽ hình chữ nhật CKAD , DB cắt AK tại N . Chứng minh rằng
2 
2 22