Họ tên: KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: Môn: Hoá học 8 Điểm Lời phê Câu I/. Hãy khoanh tròn vào các chữ cái a, b, c,…cho câu trả lời đúng nhất: 1/. Trong số những chất dưới đây, chất nào làm quì tím hoá xanh? a. Đường b. Muối ăn c. Nước vôi d. Giấm ăn 2/. Dãy chất nào chỉ bao gồm toàn muối? a. MgCl2, Na2SO4, KNO3 b. CaSO4, HCl, MgCO3 c. Na2CO3, H2SO4, Ba(OH)2 d. H2O, Na3PO4, KOH 3/. Dãy bazo tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm là: a. KOH, Ca(OH)2, LiOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2 b. KOH, LiOH, NaOH, Al(OH)3 c. Ca(OH)2, KOH, LiOH, NaOH d. Tất cả đều sai 4/. Dưới đây, phản ứng nào là phản ứng thế? a. 2KMnO4 0 ⎯⎯→t K2MnO4 + MnO2 + O2  b. 4Na + O2 0 ⎯⎯→t 2Na2O c. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2  d. 2HgO 0 ⎯⎯→t 2Hg + O2  5/. Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng oxi hoá – khử? a. CuO + H2 0 ⎯⎯→t Cu + H2O b. Fe2O3 + 2Al 0 ⎯⎯→t 2Fe + Al2O3 c. 2FeO + C 0 ⎯⎯→t 2Fe + CO2  d. CaO + CO2 → CaCO3 6/. Axit là dãy chất sau: a. H2SiO3, H3PO4, Cu(OH)2, Na2SiO3 b. HNO3, Al2O3, NaHSO4, Ca(OH)2 c. H3PO4, HNO3, H2SiO3, H2S d. Tất cả đều sai Câu II/. Điền vào chỗ trống những từ và cụm từ thích hợp: Nước là hợp chất tạo bởi hai……………. là ……….. và ……… Nước tác dụng với một số ………. ở nhiệt độ thường và một số……………. tạo ra bazo; tác dụng với nhiều………….. tạo ra axit. Câu III/. Hoàn thành PTHH sau. Cho biết chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào? H2O ⎯⎯⎯⎯→ Dienphan O2 + …….. H2 + ……… 0 ⎯⎯→t Fe + H2O Al + ………. → AlCl3 + H2  Câu IV/. Cho 5,4 gam nhôm tác dụng hết với dung dịch axitclohidric. a. Tính thể tích hidro sinh ra ở đktc b. Tính khối lượng axitclohidric cần phản ứng (Cho biết: Al = 27, H = 1, Cl = 35,5)