Đề bài

Câu 1. Viết phân số chỉ phần tô đậm trong mỗi hình vẽ sau: 


Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Phân số 34 đọc là: Ba phần bốn

 

b) Phân số 25 đọc là: Hai phần năm

 

c) Phân số 13 đọc là: Ba phần một

 

d) Phân số 12 đọc là: Một phần hai

 


 Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

   A) Phân số 56 có tử số là 5, mẫu số là 6.

   B) Phần số 59 có tử số là 9, mẫu số là 5.

   C) Phân số 45 có tử số là 4, mẫu số là 5.


Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 1214=67

 

b) 35=610

 

c) 2418=1210

 

d) 3240=45

 


Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

   A) 1011<1           B) 10099>1

   C) 1415<1           D) 2018<1


Câu 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   a) 35=3×25×=

   b) 43=4×33×=

   c) 1224=12:24:12=

   d) 14=1×4×3=


Câu 7. Viết thương của mỗi phép chia sau (theo mẫu):

3:5=35: Ba phần năm

   a) 7:11=

   b) 9:14=

   c) 12:17=

   d) 21:50=


Câu 8. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

45m: Bốn phần năm mét

   a) 67kg: ……

   b) 1523 tạ: ……

   c) 78km: …….

   d) 1117 km2: ……


Câu 9. Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu là 6.


Câu 10: Khi nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 7 ta được phân số 2149. Tìm phân số đó.Lời giải chi tiết

Câu 1.

Phương pháp:

Phân số chỉ phần tô đậm của mỗi hinh có tử số là số phần được tô màu, mẫu số là tổng số phần bằng nhau của hình đó.

Cách giải:

 


Câu 2. 

Phương pháp:

Khi đọc phân số ta đọc tử số trước, đọc "phần" rồi sau đó đọc mẫu số.

Cách giải:

a) Phân số 34 đọc là: Ba phần bốn

Đ

b) Phân số 25 đọc là: Hai phần năm

Đ

c) Phân số 13 đọc là: Ba phần một

S

d) Phân số 12 đọc là: Một phần hai

Đ

Câu 3.

Phương pháp:

Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

Cách giải:

Phân số 56 có tử số là 5, mẫu số là 6.

Phần số 59 có tử số là 5, mẫu số là 9.

Phân số 45 có tử số là 4, mẫu số là 5.

Vậy câu đúng là A và C.

Chọn A, C.

Câu 4. 

Phương pháp:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số:

- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Cách giải:

Ta có:

a) 1214=12:214:2=67

b) 35=3×25×2=610

c) 2418=24:618:6=43;1210=12:210:2=65

d) 3240=32:840:8=45

Vậy ta có bảng kết quả như sau:

a) 1214=67

Đ

b) 35=610

Đ

c) 2418=1210

S

d) 3240=45

Đ