Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :


Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là :

   A. 888 888                               B. 989 898

   C. 999 899                               D. 999 998.


Câu 2. Số lớn nhất trong các số sau : 987543; 997889; 899987; 987658  là :

   A. 987543                                B. 997889

   C. 899987                                D. 987658


Câu 3. Số bé nhất có 6 chữ số mà tổng 6 chữ số bằng 3 là :

   A. 101 010                               B. 100 011

   C. 100 002                               D. 210 000.


Câu 4:  Giá trị của biểu thức 468 : 3 + 61 × 4 là:

   A. 868                                       B. 217

   C. 300                                       D. 400


Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 tấn 70kg = ... kg.

   A. 4070                                     B. 40070

   C. 4700                                     D. 40700


Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 68000dm2 = .... m2

   A. 6800                                     B. 68

   C. 680                                       D. 680000


II. PHẦN TỰ LUẬN


Câu 1: Đặt tính rồi tính

   a) 37052 + 28456

   b) 596178 – 44695

   c) 487 × 215

   d) 45138 : 37


Câu 2: Tìm x

a) x : 48 = 792

b) 2471 – x × 27 = 1526


Câu 3: Một đội công nhân hai ngày sửa được 3 450m đường. Ngày thứ nhất sửa ít hơn ngày thứ hai là 176m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường?


Câu 4:  Tính nhanh

   a) 2010 × 32 + 2010 × 67 + 2010

   b) 34 × 13 + 68 × 43 + 34


Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Phương pháp:

 Dựa vào tính chất về các số tự nhiên để tìm các số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Cách giải:

Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là 999 998.

Chọn D. 

Câu 2. 

Phương pháp:

So sánh các số đã cho, từ đó tìm được số lớn nhất trong các số đó.

Cách giải:

So sánh các số đã cho ta có:

899987 < 987543 < 987658 < 997889.

Vậy số lớn nhất trong các số đã cho là 997889.

Chọn B.

Câu 3.

Phương pháp:

Dựa vào tính chất về các số tự nhiên và điều kiện đề bài "tổng 6 chữ số bằng 3" để tìm các số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Cách giải:

Số bé nhất có 6 chữ số mà tổng 6 chữ số bằng 3 là 100 002.

Chọn C. 

Câu 4. 

Phương pháp:

Áp dụng quy tắc: Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Cách giải:

        468 : 3 + 61 × 4 

        = 156 + 244

        = 400

Chọn D.

Câu 5.

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi 1 tấn = 1000kg để đổi 4 tấn sang số đo có đơn vị là kg, sau đó cộng thêm với 70kg.

Cách giải:

Ta có 1 tấn = 1000kg nên 4 tấn = 4000kg.

Do đó: 4 tấn 70kg = 4 tấn + 70kg = 4000kg + 70kg = 4070kg.

Vậy: 4 tấn 70kg = 4070kg.

Chọn A.

Câu 6.

Phương pháp:

Áp dụng cách chuyển đổi: 1m2 = 100dm2.

Cách giải:

Ta có: 1m2 = 100dm2.

Nhẩm:  68000 : 100 = 680.

Vậy: 68000dm2 = 680m2.

Chọn C.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1.

Phương pháp:

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ hoặc nhân lần lượt từ phải sang trái. 

 Phép chia ta đặt theo cột dọc, sau đó chia lần lượt từ trái sang phải.

Cách giải:Bài 2.

Phương pháp:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 

Cách giải:

a)     x : 48 = 792

               x = 792 × 48 

               x = 38016

b)      2471 – x × 27 = 1526

                     x × 27 = 2471 – 1526

                     x × 27 = 945

                             x = 945 : 27

                             x = 35

Bài 3.

Phương pháp:

- Tìm số mét đường ngày thứ nhất bán được theo công thức tìm số bé khi biết tổng và hiệu của hai số:

            Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2

- Tìm số mét ngày thứ hai sửa được ta lấy tổng số mét bán được trong hai ngày trừ đi số mét đường ngày thứ nhất bán được.

Cách giải:

Ngày thứ nhất đội công nhân sửa được số mét đường là:

(3450  176) : 2 = 1637 (m)

Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số mét đường là:

3450 – 1637 = 1813 (m)

Đáp số: Ngày thứ nhất: 1637m ;

            Ngày thứ hai: 1813m.

Bài 4.

Phương pháp:

Áp dụng công thức : 

a × b + a × c + a × d = a × (b + c + d) 

Cách giải:

a) 2010 × 32 + 2010 × 67 + 2010

    = 2010 × (32 + 67 + 1)

    = 2010 × 100

    = 201000

b) 34 × 13 + 68 × 43 + 34

    = 34 × 13 + 34 × 2 × 43 + 34

    = 34 × 13 + 34 × 86 + 34

    = 34 × (13 + 86 + 1)

    = 34 × 100

    = 3400