Đề bài


Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trong các số dưới đây, số chứa chữ số thứ 3 mà giá trị của số 3 là 3000 là :

   A. 36 512                                      B. 54 312

   C. 53 724                                      D. 54 832

b) Giá trị của chữ số 3 trong số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là :

   A. 30                                             B. 300

   C. 3000                                         D. 30 000


Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Tháng hai của năm nhuận có số ngày là :

   A. 28                                            B. 29

   C. 30                                            D. 31

b) Bắt đầu từ năm 1980 đến hết năm 2020 có số năm nhuận là :

   A. 8                                              B. 9

   C. 10                                            D. 11


Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có 3 chữ số là :

   A. 4986                                  B. 4988                                  C. 5000

b) Trung bình cộng của số bé nhất có 6 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số là :

   A. 56 072                               B. 56 172                               C. 56 222


Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

   a) Tổng số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là: 20 000.  ☐

   b) Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau với số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là: 108 900  ☐

   c) Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau đều là số lẻ với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau đều là số chẵn là: 7707  ☐

   d) Hiệu của số chẵn lớn nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là : 89 898.  ☐


Câu 5. Không thực hiện phép tính, hãy so sánh giá trị của M và N

          M×88=88×1090

          (N+1090)×256=(984+1090)×256


Câu 6. Hãy viết thêm bốn số thích hợp vào chỗ chấm trong dãy số sau và giải thích cách tìm các số đó :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …


Câu 7. Hà làm được 16 bông hoa, Hằng làm được 19 bông hoa, Lan làm được số bông hoa nhiều hơn mức trung bình của cả 3 bạn là 5 bông hoa. Hỏi cả ba bạn làm được bao nhiêu bông hoa?
Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

- Chữ số 3 có giá trị 3000 thì chữ số 3 đó phải thuộc hàng nghìn.

- Tìm số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau rồi tìm hàng của chữ số 3, từ đó xác định được giá trị của chữ số đó.

Cách giải:

a) Trong các số đã cho, số chứa chữ số thứ 3 mà giá trị của số 3 là 3000 là 53 724.

    Chọn C.              

b) Số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là 102 345.

   Trong số 102 345, chữ số 3 thuộc hàng trăm nên có giá trị là 300.

   Chọn B.

Câu 2.

Phương pháp:

- Tháng hai năm thường có 28 ngày, tháng hai của năm nhuận có 29 ngày.

- Năm nhuận là các năm chia hết cho 4. Liệt kê các năm nhuận bắt đầu từ năm 1980 đến hết năm 2020 rồi đếm số năm nhuận.

Cách giải:

a) Tháng hai của năm nhuận có 29 ngày.

    Chọn B.               

b) Bắt đầu từ năm 1980 đến hết năm 2020 có các năm nhuận là:

 1980 ;  1984;  1988;  1992;  1996; 2000;  2004;  2008;  2012; 2016; 2020

   Vậy bắt đầu từ năm 1980 đến hết năm 2020 có 11 năm nhuận.

   Chọn D

Câu 3.

Phương pháp:

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

Cách giải:

a) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là 9876.

    Số nhỏ nhất có 3 chữ số là 100.

    Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau với số nhỏ nhất có 3 chữ số là :

                          (9876 + 100) : 2 = 4988

    Chọn B. 

b) Số bé nhất có 6 chữ số khác nhau là 102 345.

    Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

    Trung bình cộng của số bé nhất có 6 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số là :

                      (102 345 + 9999) : 2 = 56 172

    Chọn B. 

Câu 4.

Phương pháp:

Tính giá trị các biểu thức rồi so sánh với đề bài để xác định tính đúng sai của các khẳng định đã cho.

Cách giải:

a) Số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số là 10 001.

    Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

    Tổng số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là:

                             10 001 + 9999 = 20 000

b) Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 98 765.

    Số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là 10 234.

   Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau với số bé nhất có 5 chữ số khác nhau là:

                             98 765 + 10 234 = 108 999 

c) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau đều là số lẻ là 9753.

   Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau đều là số chẵn là 2046.

   Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau đều lẻ với số bé nhất có 4 chữ sô khác nhau đều là số chẵn là:                                      9753 - 2046 = 7707  

d) Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 99 998.

   Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

   Hiệu của số chẵn lớn nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là :

                            99 998 - 9999 = 89 999.

Vậy kết quả lần lượt là:

a) Đ                          b) S                          c) Đ                          d) S

Câu 5. 

Phương pháp:

Tìm giá trị của M và N rồi sánh kết quả với nhau 

Cách giải:

+) M×88=88×1090

     M=1090 (tích bằng nhau cùng giảm 88 lần).

+) (N+1090)×256=(984+1090)×256

    (N+1090)=984+1090 (tích bằng nhau cùng giảm 256 lần )

    N=984 (2 tổng bằng nhau cùng bớt 1090)

Vì 1090>984 nên M>N.

Câu 6.  

Phương pháp:

Dựa vào các số đã biết để tìm quy luật của dãy số đã cho, từ đó tìm các số còn lại.

Cách giải:

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Nhận xét :

1+2=3; ;                   2+3=5; ;                          3+5=8

Kể từ số hạng thứ 3 trở đi, mỗi số đứng sau bằng tổng hai số liền kề trước nó.

Bốn số tiếp theo là :

5+8=13;                          8+13=21; 

13+21=34;                      21+34=55

Dãy số viết đầy đủ là :

1 ;  2 ;  3 ;  5 ;  8 ;  13 ;  21 ;  34 ;  55.

Câu 7.

Phương pháp:

- Vẽ sơ đồ biểu thị số bông hoa mỗi bạn làm được. 

- Quan sát sơ đồ ta thấy 2 lần trung bình số bông hoa làm được của 3 bạn bằng số bông hoa của Hà và Hằng cộng thêm 5 bông. Từ đó tìm được trung bình số bông hoa làm được của 3 bạn.

- Tìm số bông hoa cả 3 bạn làm được ta lấy trung bình số bông hoa làm được của 3 bạn nhân với  3.

Cách giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 2 lần trung bình số bông hoa làm được của 3 bạn bằng số bông hoa của Hà và Hằng cộng thêm 5 bông.

Trung bình mỗi bạn làm được số hoa là :

                (16+19+5):2=20 (bông)

Cả 3 bạn làm được số bông hoa là :

               20×3=60 (bông)

                                         Đáp số : 60 bông.