Đề bài


Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Các số: 20000;14075;19999;30009;19070 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

   A) 20000;30009;19999;19070;14075

   B) 30009;20000;19999;19070;14075

   C) 30009;19999;20000;19070;14075


Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Các phân số 34;100100;1112;53;715 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

   A) 53;100100;1112;34;715

   B) 53;1112;100100;715;34

   C) 100100;53;1112;715;34


Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Trong các số 4700;61059;50280;6910, số chia hết cho 2, cho 3 và cho 5 là:

4700

 

50280

 

6910

 


Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Một trường học có 945 học sinh nữ và chiếm 715 tổng số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nam?

980

 

1020

 

1080

 

2025

 


Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một hình vuông có cạnh 1dm4cm. Diện tích hình vuông đó là:

   A) 196cm2

   B) 196dm2

   C) 1dm296cm2 


Câu 6. Kho A có số thóc nhiều hơn kho B là 48 tấn. Sau khi mỗi kho lấy ra 24 tấn thì số thóc còn lại ở kho A bằng 53 số thóc còn lại ở kho B. Tính số thóc lúc đầu ở mỗi kho.


Câu 7. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 144m, chiều rộng bằng 35 chiều dài. Tính diện tích khu vườn đó.


Lời giải chi tiết

Câu 1.

Phương pháp:

So sánh các số đã cho rồi sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

Cách giải: 

Ta có: 30009>20000>19999>19070>14075.

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 30009;20000;19999;19070;14075.

Chọn B

Câu 2.

Phương pháp:

So sánh các phân số đã cho rồi sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

Cách giải: 

Ta có: 34<1;100100=1;1112<1; 53>1;715<1.

Ta sẽ so sánh các phân số 34;1112;715.

Quy đồng mẫu số các phân số ta có:

34=3×154×15=4560;          1112=11×512×5=5560;

715=7×415×4=2860;

Mà 5560>4560>2860 , hay  1112>34>715.

Vậy ta có: 53>100100>1112>34>715.

Các phân số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:   53;100100;1112;34;715

Chọn A

Câu 3.

Phương pháp:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Cách giải: 

Trong các số 4700; 61 059; 50 280; 6910, số chia hết cho 2, cho 3 và cho 5 là:

4700

S

50280

Đ

6910

S

Câu 4.

Phương pháp:

- Tìm số học sinh toàn trường ta lấy số học sinh nữ chia cho 7 rồi nhân với 15

- Tìm số học sinh nam ta lấy số học sinh cả trường trừ đi số học sinh nữ.

Cách giải: 

Số học sinh cả trường là:

           945:7×15=2025 (học sinh)

Số học sinh nam của trường đó là:

            2025945=1080  (học sinh)

Ta có bảng sau

980

S

1020

S

1080

Đ

2025

S

Câu 5.

Phương pháp:

Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

Cách giải: 

Đổi: 1dm4cm=14cm

Diện tích hình vuông là:

        14×14=196(cm2)

Chọn A

Câu 6.

Phương pháp:

- Sau khi lấy mỗi kho ra 24 tấn thóc thì hiệu số thóc hai kho không đổi và bằng 48 tấn.

- Ta tìm số thóc còn lại của mỗi kho theo dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Tìm số thóc ban đầu ta lấy số thóc còn lại cộng với số thóc đã lấy ra.

Cách giải: 

Sau khi lấy mỗi kho ra 24 tấn thóc thì hiệu số thóc hai kho không đổi và bằng 48 tấn.

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

            53=2 (phần)

Kho A sau khi lấy đi 24 tấn còn số thóc là:

48:2×5=120 (tấn)

Kho A lúc đầu có số thóc là:

             120+24=144 (tấn)

Kho B lúc đầu có số thóc là:

             14448=96 (tấn)

                             Đáp số: Kho A: 144 tấn;

                                          Kho B: 96 tấn.

Câu 7.

Phương pháp:

 - Tìm chiều dài, chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Diện tích = chiều dài × chiều rộng.

Cách giải: 

Nửa chu vi khu vườn hình chữ nhật là:

              144:2=72(m) 

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là:

              5+3=8 (phần)

Chiều rộng hình khu vườn hình chữ nhật là:

              72:8×3=27(m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

              7227=45(m) 

Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:

              45×27=1215(m2)

                                      Đáp số: 1215m2.