ĐỀ SỐ 47 – THPT KINH MÔN, HẢI DƯƠNG-HKI-1819 Câu I (1 điểm). Tìm tập xác định của hàm số: 2 1 2 5 1 x x y x      Câu II (3 điểm). Giải các phương trình sau: 1) 4 1 1 x x    2) 2 2 x x x x      2 5 5 2 1 3) x x    5 2 3 Câu III (3 điểm). 1. Tìm parabol       2 P y f x ax bx c a : 0      biết (P) đi qua điểm A1; 2  và có đỉnh I 2; 3  . 2. Tìm m để phương trình : f x m    có nghiệm thuộc đoạn 2;5. 3. Tìm m để đường thẳng y x m     3 2 cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là 1 2 x x; thỏa mãn:     1 2 2 1 x m x x m x m m       2 2 3 1 . Câu IV (4 điểm). 1. Cho bốn điểm A , B , C , D . Chứng minh rằng: AB CB CD AD  + =     . 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A1; 2 , B3;4, C 5;8 . a) Tìm tọa độ trực tâm của tam giác ACB . b) Tìm điểm I sao cho IA AB IC 3 4      . 3. Cho góc     90 ;180  thỏa mãn 1 tan 2    . Tính giá trị biểu thức: 2 2 cos sin sin cos 1 tan 1 cot x x A x x x x      =======Hết =======