PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG PTDTBT THCS LANG THÍP
KIỂM TRA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: Vật lí 6Phần I: Trắc nghiệm (3điểm):

Câu 1: Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng :
   A. Thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứạ.  B. Thể tích bình tràn.
   C. Thể tích bình chứa. D. Thể tích nước còn lại trong bình tràn.

Câu 2: Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo bề dày cuốn sách giáo khoa vật lí 6.
   A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm. B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm 
   C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm. D. Thước thẳng có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm 

Câu 3:  Con số 250g được ghi trên hộp mứt tết chỉ gì ?
   A. Thể tích của hộp mứt.    B. Khối lượng và sức nặng của hộp mứt. 
   C. Sức nặng của hộp mứt. D. Khối lượng của mức trong hộp.

Câu 4 : Đơn vị của trọng lượng là?
   A.     kg. B.   N . C.     N/m3.               D.   kg/m3. 

Câu 5: Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?
   A. Cái búa nhổ đinh. B. Cái bấm móng tay.
   C. Cái thước dây. D. Cái kìm.

Câu 6: Trọng lượng của một vật 2kg là bao nhiêu? 
   A. 0,2N. B. 2N C. 20N  D. 200N

Phần II. Tự luận (7 điểm)
       
 Câu 7 ( 2điểm):  Đổi các đơn vị sau.
   a. 0,5m3 =…………………dm3.                                                 b. 150mm = ……………...m.
   c. 1,2m3 = ………………...lít.                                  d. 40 lạng =……………....kg.  

Câu 8 (1,5 điểm): Viết công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng và  nêu rõ các đại lượng và đơn vị có mặt trong công thức?                                                                                                                                                                                           
       
  Câu 9 (2,5 điểm): Một vật có khối lượng 180000g và thể tích 1,2 m3.                                                                                                                                                       
   a.Tính khối lượng riêng của vật đó?                                                                                                                                                          
   b.Tính trọng lượng của vật đó?

Câu 10 (1 điểm):  Tại sao càng lên dốc thoai thoải, càng dễ dàng hơn?