SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT ĐINH THIỆN LÝ KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2.0 điểm) Giải các phương trình sau: a)    2sin 2 1 0 x . b) 6 sin 2 2 cos 2 2 2 x x   Câu 2. (2,0 điểm) Từ ngày 15/09/2018, các nhà mạng điện thoại đã bắt đầu thay đổi đầu số dành cho các thuê bao 11 số thành các thuê bao 10 số. Ví dụ, đầu số 0122-xxx-xxxx đã được đổi thành đầu số 077-xxx-xxxx với các chữ số phía sau không đổi. Hãy cho biết nhà mạng có thể thiết lập tối đa bao nhiêu số điện thoại với đầu số 077. Câu 3. (1,0 điểm) Trong một hộp chứa năm que gỗ được đánh các số: 1, 2, 3, 5, 7. Một người chơi được bốc ngẫu nhiên đồng thời hai que (không quan tâm thứ tự). a) Mô tả không gian mẫu và tính số phần tử không gian mẫu của phép thử trên. b) Người chơi đó sẽ chiến thắng nếu như tổng các số được đánh trên hai que là một số lẻ. Tính xác suất chiến thắng của người đó. Câu 4. (2,0 điểm) a) Một lớp có 5 học sinh nam và 7 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp 12 học sinh trên thành một hàng sao cho không có hai học sinh nam nào đứng liền kề nhau? b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 18 12 2 1 3 x x x        . Câu 5. (3,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Gọi M là trung điểm của SA và N là một điểm trên cạnh SC sao cho SN = 2NC. a) Tìm giao tuyến của mặt phẳng (BMN) và mặt phẳng (ABCD); b) Tìm giao điểm H của đường thẳng SD và mặt phẳng (BMN); c) Gọi I là điểm đối xứng của B qua C. Trong mặt phẳng (SBC), gọi J là giao điểm của IN và SB. Định hình tính thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNJ) và hình chóp S.ABCD