ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN KHỐI 11 THPT HỒNG HÀ – NĂM HỌC 2019 - 2020

 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT HỒNG HÀ KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2 điểm) Giải các phương trình sau: a) 2sin cos 1 0 2 x  x   . b) sin3 cos5 3 sin5 cos3 x x x x     . Câu 2. (3,0 điểm) a) Giải phương trình: 3 4 0 2 2 An  Cn  n  . b) Một chiếc hộp có 8 quả cầu xanh và 6 quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên 5 quả cầu. Giả sử các quả cầu chỉ khác nhau về màu. Tính xác suất của biến cố A: ”Trong 5 quả cầu lấy ra có đúng 3 quả cầu xanh”? c) Tìm số hạng thứ ba trong khai triển nhị thức: 10 1 x x       . Câu 3. (1,0 điểm) Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết: 1 5 3 4 7 9 u u u u        Câu 4. (4,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N,P lần lượt là trung điểm SA, SD, CD. a) Chứng minh: MN // BC. b) Chứng minh: OM // (SCD). c) Chứng minh: (OMP) // (SBC). d) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (OMP)

Nhận xét