SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT HOÀNG HOA THÁM KHỐI 11 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1.0 điểm). Giải phương trình:   2 cot 1 3 cot 3 0. 2 2     x x Câu 2. (1.0 điểm). Giải phương trình:  3 1 sin 3 1 cos 3 1 0        x x   Câu 3. (1.0 điểm). Cho tập A    1;2;3;4;5;6;7;8;9 . Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có năm chữ số khác nhau và không chia hết cho 5. Câu 4. (1.0 điểm). Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 12 2 1 2 .        x x Câu 5. (1.0 điểm). Đội tuyển Toán lớp 11 của trường Hoàng Hoa Thám gồm 7 bạn lớp 11A1, 5 bạn lớp 11A2 và 3 bạn lớp 11A3. Chọn ngẫu nhiên 4 bạn để đi thi kì thi Olympic 30/4, tính xác suất để 4 bạn được chọn có đủ cả 3 lớp. Câu 6. (1.0 điểm). Xét tính tăng giảm của dãy số   n u biết 6 4 , . 2     n  n u n n Câu 7. (1.0 điểm). Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết: 3 8 2 2 1 6 u u 2 u u 68        Câu 8. (1.0 điểm). Cho hình chóp S ABCD . với ABCD là hình thang đáy lớn AD. M là điểm thuộc đoạn thẳng SA. Xác định giao điểm I của đường thẳng SD và mặt phẳng   MBC . Câu 9. (2.0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang, AD / /BC và AD 2.BC  . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm SA, SB, SD; G là trọng tâm tam giác SCD và O AC BD.   a) Chứng minh:     MNP / / ABCD . b) Chứng minh: OG / / SBC .