ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN KHỐI 10 THPT TELƠMAN HCM – NĂM HỌC 2019 - 2020

 


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT TELƠMAN KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (3 điểm) Giải các phương trình sau. a) 2 x x     1 1 0 . b) 2 4 4 5 17 x x x     . c) 2 19 2 19 0      x x x . Câu 2. (1.5 điểm) Cho phương trình   2 x mx m    2 3 0 1 (với m  0 là tham số). Định m để phương trình ( 1 ) có một nghiệm x 1. Tính nghiệm còn lại. Câu 3. (1 điểm) Cho parabol   P   2 y x bx c b     ; 0 . Tìm parabol   P biết   P luôn đi qua gốc tọa độ O  0;0 và trục đối xứng x 10. Câu 4. (1 điểm) Cho parabol   2 P y x x : 2 3    Biết parabol   P cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A B; . Tính 2017 . Q x x y y     A B A B . Câu 5. (2 điểm) Gọi nghiệm 0 x a b   2 thỏa phương trình sau: x x    2 3 2 . Tính S a b   8 . Câu 6. (1 điểm) Cho tam giác ABC; biết AB = 8cm; BC = 5cm và góc  0 ABC  60 . Tính diện tích tam giác ABC. Câu 7. (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, Cho tam giác ABC biết: A1;1, B1;2, C   2; 1 a) Tính giá trị biểu thức Q OB OC   2 5     . b) Chứng minh rằng tam giác ABC cân.Tính diện tích tam giác ABC. c) Tìm tọa độ điểm M trên trục tung sao cho tam giác ABM vuông tại A

Nhận xét