ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN KHỐI 10 THPT HỒNG HÀ – NĂM HỌC 2019 - 2020

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT HỒNG HÀ KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (2.0 điểm) a) Tìm tập xác định hàm số sau: 2 2 6 5 4 x y x x    b) Cho hai đường thẳng     2 1 y m x m d     3 1 và y x d   1  2  . Tìm m để đường thẳng   1 d song song với đường thẳng   2 d . Câu 2. (2.0 điểm) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 2 y x x     4 3 . b) Cho hàm số bậc hai  2 P y x ax b :     , Tìm a và b biết đồ thị của nó đi qua hai điểm M N 1; 2 , 0; 3     . Câu 3. (2.0 điểm) Giải các phương trình sau: a) 2 x x    5 2 2 . b)     2 x x x x     5 2 3 3 . Câu 4. (1.0 điểm) Cho phương trình : 2 2 x mx m m      2 2 4 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2 x x , thỏa mãn   1 2 1 2 3 2 x x x x   . Câu 5. (3.0 điểm) Trong hệ tọa độ Oxy, cho ABC có A B C       0;3 , 2;2 , 6;1  . a) Tìm tọa độ trọng tâm G của ABC . b) Tính chu vi của ABC . c) Tính góc BAC  của ABC . 

Nhận xét