Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa học lớp 9

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Hóa học lớp 9 trường THCS Số 2 Bồng Sơn năm 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình ôn luyện lại kiến thức hóa 9 kì 1 đã được học, đồng thời làm quen nhiều dạng đề kiểm tra 1 tiết kì 1 lớp 9 khác nhau.

I. Trắc nghiệm (4 điểm ): Hãy khoanh tròn trước các phương án đúng.

Câu 1: Dung dịch được tạo thành từ lưu huỳnh dioxit với nước có

A . pH = 7 B. pH > 7 C. pH < 7 D. pH = 8

Câu 2: Dung dịch NaOH tác dụng với nhóm chất nào sau đây đều tạo thành muối và nước:

A . Ca(OH)2, CO2, CuCl2

B. P2O5, H2SO4, SO3

C. CO, Na2CO3, HNO3

D. Na2O, Fe(OH)3 , FeCl3


Câu 3: Có 3 lọ không nhãn ,mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH , Ba(OH)2 , NaCl . Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là:

A . quỳ tím và dung dịch HCl B. phenolphtalein và dung dịch BaCl2

C. quỳ tím và dung dịch K2ClD. quỳ tím và dung dịch NaCl

Câu 4: Thành phần phần trăm của Na trong hợp chất NaOH là :

A . 50% B. 52,0% C. 54,1% D. 57,5%

Câu 5: Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm:

A . KCl B. Ca3(PO4)2 C. K2SO4 D. (NH2)2CO

Câu 6: Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphtalein .Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là:

A . Màu hồng mất dần B. Màu hồng từ từ xuất hiện

C. Không có sự thay đổi màu D. Màu xanh từ từ xuất hiện

Câu 7: Khi điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn,sản phẩm thu được là:

A . NaOH, H2 và Cl2

B. NaCl, NaClO, H2 và Cl2

C. NaClO, NaCl, Cl2

D. NaClO , H2, Cl2

Câu 8: Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối kết tủa:

A . Natri oxit và axit sunfuric

B. Natri hidroxit và axit sunfuric

C. Natri hidroxit và magie clorua

Câu 9: Để khử chua đất trồng trọt ta bón

A . CO(NH2)2 B. Ca(OH)C. (NH4)2SO4 D. KNO3

Câu 10: Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch:

A . NaCl và KClO3 B. Na2SO4 và HCl C. BaCl2 và HNO3 D. AgNO3 và BaCl2

Câu 11: Chất nào sau đây còn có tên gọi là "xút ăn da":

A . Ca(OH)2 B. Cu(OH)2 C. Zn(OH)2 D. NaOH

Câu 12: Dãy các ba zơ làm phenolphtalein hoá hồng:

A . NaOH; Ca(OH)2; KOH

B. NaOH; Ca(OH)2; Zn(OH)2

C. Ba(OH)2; KOH; Al(OH)3

Câu 13: Dung dịch có độ ba zơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

A . pH =8 B. pH = 12 C. pH = 14 D. pH = 10

Câu 14: NaOH rắn có khả năng hút nước rất mạnh nên có thể dung làm khô một số chất. NaOH làm khô khí ẩm nào sau đây:

A . H2S B. H2 C. CO2 D.SO2

Câu 15: Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

A . (NH4)2SO4 B. Ca (H2SO4)2 C. KCl D. KNO3

Câu 16: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi:

A . SO2 + H2O → H2SO3

B. MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

C. Fe + H2SO→ FeSO4+ H2

D. 2K + 2H2O →2KOH + H2

Câu 17: Hãy chọn công thức hoá học ở cột II ghép với tên phân bón hoá học ở cột I cho phù hợp

Cột I

Cột II

a.Urê

b. Đạm amoni sunfat

c. Đạm kali nitrat

d.Đạm amoni nitrat

1.NH4NO3

2.KNO3

3.(NH2)2CO

4.(NH4)2SO4

II. Tự luận (5đ)

Câu 1. Viết các phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:

Na → Na2O → NaOH → Na2SO3 → SO2 → K2SO3

Câu 2.

a/ Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2, NaOH và Na2SO4. Làm thế nhận biết từng dung dịch?

b/ Lập công thức hóa học của một oxit kim loại hóa trị II biết rằng cứ 30ml dung dịch HCl nồng độ14,6% thì hòa tan hết 4,8g oxit đó.

Câu 3. Trộn 30ml dung dịch có chứa 1,11g CaCl2 với 70ml dung dịch chứa 2,4g AgNO3.

a/ Hãy cho biết hiện tượng quan sát được và viết phương trình hóa học.

b/ Tính khối lượng chất rắn sinh ra.

c/ Tính nồng độ mol của chất còn lại trong dung dịch sau phản ứng. Cho rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.