Ma trận đề kiểm tra cuối năm - Môn: Toán
Năm học 2016 - 2017

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học: phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lần trong phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, chia số có đến năm chữ số với 9 cho) số có một chữ số. Làm quen với số La Mã và bảng thống kê số liệu đơn giản. Số câu 4 1 1 1 6 1
Số điểm 2 1 1 1 4 1
Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị đo diện tích (cm2); ngày, tháng, năm, xem lịch, xem đồng hồ; nhhận biết một số loại tiền Việt Nam. Số câu 2 2

Số điểm 1 1
Yếu tố hình học: góc vuông; góc không vuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chu vi, diện tích; hình tròn, tâm, bán kính, đường kính. Số câu 2 1 3
Số điểm 1 1 2
Giải bài toán bằng hai phép tính Số câu 1 1
Số điểm 2 2
Tổng Số câu 6 4 1 1 1 11 2
Số điểm 3 3 1 2 1 7 3


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM MÔN TOÁN 3
Năm học 2016 - 2017
Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trư¬ớc kết quả đúng: (M1 -  0.5)
Số liền sau của số 54 829 là:
A. 54 828.             B. 54 839.          C. 54 830.             D. 54 819.
Câu 2: 2m 2cm = … cm . Số thích hợp điền vào chỗ trống là: (M2- 0.5)
A. 4 cm.         B. 22 cm.            C. 202 cm.             D. 220 cm.
Câu 3:  Đúng ghi Đ, sai ghi S: (M1- 0.5)
II: Hai 
IV: Bốn

IV: Sáu
V: Năm

X: Mười
VI: Sáu

XI: Chín
IX: Chín

Câu 4: Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là: (M1 - 0.5)
      A. 6cm2                  B. 9cm                  C. 9cm2                        D. 12cm
Câu 5: Kết quả của phép chia 4525 : 5 là: (M1- 0.5)
A. 405            B. 95                 C. 905                   D. 9025
Câu 6: Đặt tính rồi tính: (M2- 1)
16 427 + 8 109              93 680 – 7 2451          724 x 5                  21847 : 7
 .................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
   ...............................................................................................................................................
Câu 7: Tính: ( M1- 0.5)
8 x 7 = ………        9 x 9 = ……….            54 : 6 = ………     72 : 8 = ……..
Câu 8: Bốn bạn Xuân, hạ, Thu, Đông có cân nặng lần lượt là 33kg, 37kg, 35kg, 39kg. Dựa vào số liệu trên hãy sắp xếp cân nặng của các bạn theo thứ tự tăng dần. (M3- 1)
……………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Hình bên có ………góc vuông (M1- 0.5)
và …….góc không vuông.

Câu 10: Lan có 5000 đồng, Mai có số tiền gấp 3 lần số tiền của Lan. Vậy số tiền Mai có là: (M2 - 0.5)
A. 8000 đồng                B. 3000 đồng                 C. 15 000 đồng             D. 18 000 đồng
Câu 11: Vẽ hình tròn tâm O, đường kính MN = 6cm. (M2 - 1)
................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
   ...............................................................................................................................................
  .................................................................................................................................………...
Câu 12: 45 chiếc ghế được xếp thành 5 hàng. Hỏi 60 chiếc ghế như thế xếp được thành mấy hàng? (M3 -  2)
................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
   ...............................................................................................................................................
  .................................................................................................................................………...
Câu 13: Tính nhanh: (M4 - 1)
4 x 126 x 26                                                    134 x 100 + 250 x 100 – 84 x 100
................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
   ...............................................................................................................................................
  .................................................................................................................................………...