Đề kiểm tra cuối học kì II Môn: Toán lớp 3 Năm học 2014- 2015 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên :.........................................................................Lớp:3/6 Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 239 + 1267 x 3= .................................. .; 2505 : ( 403 - 398)=................................... =............................ =.............................. 1682: (4 x 2 ) = ........................................ ; 21406 x 2 + 35736 = ............................. =............................ =.............................. 4 x (3785 - 1946 ) =............................... ; 5746 + 1572 : 6 =..................................... =............................ =.............................. (13824 + 20718) : 2=………………… ; ( 37829 - 20718) x 2=……………......... =……………………; =............................... Bài 2: Đặt tính rồi tính 4629 x 2 7482 - 946 1877 : 3 2414 : 6 …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Bài 3: 6m 3cm= …… 4m 3dm = …….. 4m 50 cm = …… 1m 10 cm = ..….. 9m 8cm = …….. 8m 62cm= ……. Bài 4: Có 30 kg đậu đựng đều vào 6 túi . Hỏi 4 túi như vậy có bao nhiêu kg đậu? Giải …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Bài 5: Để ốp thêm một mảnh tường người ta dùng hết 8 viên gạch men, mỗi viên gạch hình vuông cạnh 10 cm. Hỏi diện tích mảnh tường được ốp thêm là bao nhiêu cm? Giải …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….......... Bài 6: Một người đi ô tô trong 2 giờ đi được 94 km . Hỏi trong 5 giờ người đi ô tô đó đi được bao nhiêu km? (Quãng đường đi trong mỗi giờ đều như nhau) Bài giải: .........................................................................................................................................................