Trường THPT Trần Quý Cáp ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 10/ Môn: Đại số 10 Họ và tên:…………………………………….Điểm: Thời gian 45 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5Đ) Chú ý: Học sinh ghi đáp án các câu hỏi trắc nghiệm vào ô này. Học sinh không được đánh dấu đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm vào đề kiểm tra. Câu Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Đáp án Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề? A. Hôm nay là thứ mấy? B. 5 2.    x C. APEC được tổ chức ở Đà Nẵng. D. 2 n là số nguyên tố. Câu 2. Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề 2 P x x x :" : 1 "     . A. 2 P x x x :" : 1 "     . B. 2 P x x x :" : 1 ".     C. 2 P x x x :" : 1 "     . D. 2 P x x x :" : 1 ".     Câu 3. Cho hai tập hợp: A 1;3;5;7 và B 1;2;3;4;5;6 . Mệnh đề nào sau đây đúng? A. A B  1;3;5 .  B. A B  1;3;5 .  C. A B  1;2;3;4;5;7 .  D. B\ A 7 .   Câu 4. Cho hai tập hợp: A  ( 3;2] và B  (0;4) . Tìm tập hợp A B  A. A B  [0;2]. B. A B   ( 3;4). C. A B   (0;2). D. A B   (0;2]. Câu 5. Cho a   37975481 160 . Số quy tròn của số 37975481 là: A.37976000 B.37975500 C.37975400 D.37975000 Câu 6. Tìm tập xác định D của hàm số 4 1 x y x    . A. D   1; \ 4    B. D   1;  C. \ 1 .   D. D   2;  Câu 7. Đồ thị hàm số y ax b   , đi qua hai điểm A  1; 2 và B1;4 . Tính P a b  3 A. P  6. B. P  9. C. P  0. D. P 6. Câu 8. Tìm tất cả giá trị của m để hàm số y m x    (4 2 ) 2 đồng biến trên . A. m  2. B. m  2. C. m  2. D. m  2. Câu 9. Phương trình Parabol ( P ) : 2 y ax bx    2 đi qua điểm M 1; 1  và có trục đối xứng x  2 . Khi đó a b  bằng: A. a b   3 B. a b   3 C. a b   4 D. a b   4 Câu 10. Cho hàm số 2 2 3 (3 1) x y x m x     . Tìm tất cả giá trị của m để hàm số xác định trên 2; . A. m 1. B. m 1. C. m 1. D. m 1. II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 11.(1đ) Cho các tập hợp A   ( ;2) và B  [ 1;7) . Xác định các tập hợp A B A B   ; . Câu 12.(1đ) Tập xác định của hàm số 1 2 1 6 y x x x     Câu 13.(2đ) Cho hàm số y x x     2 2 3. a. Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục hoành. b. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho. Câu 14.(1đ) Cho hàm số y x x    2 2 . a. Chứng minh hàm số đã cho là hàm số chẵn. b. Tìm m để phương trình 2 2 m x x    có 4 nghiệm phân biệt.