Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Cho các chất sau: K, C2H5OH, CH3COOH, CO2, FeO. Chất nào tác dụng được với nhau từng đôi một. Hãy viết phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện).


Câu 2 (3 điểm): Lấy 10 gam hỗn hợp axit axetic và rượu etylic tác dụng với lượng vừa đủ CaCO3 sinh ra 2,24 lít CO2 đktc).


Câu 3 (3 điểm): Đem 100ml dung dịch CH3COOH 1M tác dụng với 6,9 gam CH3CH2OH thu được 6,6 gam CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

2K+2C2H5OH2C2H5OK+H22K+2CH3COOH2CH3COOK+H2CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O(H2SO4đặc,t0)2CH3COOH+FeO(CH3COO)2Fe+H2O

Mỗi phương trình đúng được 1 điểm

Câu 2:

2CH3COOH+CaCO3(CH3COO)2Ca+CO2+H2OnCO2=0,1mol;nCH3COOH=0,1.2=0,2mol.mCH3COOH=0,2.60=12gam.

Thành phần % theo khối lượng của axit axetic =1220.100%=60%

Câu 3:

nCH3COOH=0,1mol;nC2H5OH=6,946=0,15molCH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O(H2SO4đặc,t0)

Rượu etylic dư, nếu phản ứng hoàn toàn thì số mol este là 0,1 mol

Hiệu suất phản ứng là: