Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Hoà tan 25 gam chất X vào 100 ml nước, được dung dịch có khối lượng, riêng là 1,143 g/ml. Nồng độ % và thể tích dung dịch là

A. 25% và 80 ml

B.30% và 100 ml

C. 35% và 90 ml

D. 21,87% và 109,4 ml


Câu 2. Một bạn học sinh đốt cháy hết 1,44 gam một nguyên tố A trong bình chứa oxi vừa đủ. Dẫn toàn bộ sản phẩm đi qua dung dịch nước vôi trong, thì thấy bình nước vôi trong hoá đục và bình nặng thêm 2,88 gam. Nguyên tố A là

A.N = 14.                       B. P = 31. 

C. Cl = 35,5.                  D. S = 32.


Câu 3. Hỗn hợp nào sau đây không phải là dung dịch?

A. Nước sồng Hồng

B.Nước khoáng Lavie

C. Không khí.   

D. Gang.


Câu 4. Dãy các muối nào sau đây tan trong nước?

A. NaCl, KNO3, BaSO4, FeCl2.             

B. Al2(SO4)3, AgCl, Na2CO3, CaCl2.

C. CaCO3, FeCl3, K2SO4, NaNO3.         

D. CuSO4, AlCl3, KNO3, Na2S.


Câu 5. Thêm 40 gam NaOH vào 160 gam dung dịch NaOH 10%. Nồng độ % của dung dịch mới là

A. 2,8%.                         B. 28%.

C. 56%.                          D. 20%.


Câu 6. Phán ứng hoá học nào sau đây là phản ứng hoá hợp?

A. Al + HCl  AlCl3 + H2

B. 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2

C. Fe + Cl2  FeCl3

D. H2 + Fe2O3  Fe + H2O


Phần tự luận (7 điểm)


Câu 1. (3,5 điểm) Để thu được dung dịch HNO3 20% cần lấy a (gam) dung dịch

HNO3 40% pha với b (gam) dung dich HNO3 15%. Tính tỉ lệ a/b


Câu 2. (3,5 điểm) Hoà tan 6,2 gam Na2O vào 100 ml nước. Tính nồng độ C% của dung dịch thu được.Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1. D          Câu 2. D         Câu 3. A         Câu 4. D         Câu 5. B          Câu  6. C

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm)

Để thu được dung dịch HNO3 20% cần lấy a (gam) dung dịch HNO3  40%

pha với b (gam) dung dich HNO3 15%. Tính tỉ lệ ab

a (gam)             40%                 5

                                    20%                            

b (gam)            15%                 20

Suy ra tỉ lệ ab=520=14

Câu 2. (3,5 điểm)

PTHH : Na2O+H2O2NaOH

           6,262=0,1                   0,2

Nồng đô phần trăm của dung dich thu được là :