Đề bài

Câu 1. Vì sao băng kép ở hình bên lại uốn lên phía trên khi bị nung nóng? Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

  A. Vì băng kép dãn nở vì nhiệt.

  B. Vì đồng và thép dãn nở vì nhiệt khác nhau

  C. Vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép.  

  D. Vì đồng dãn nở vì nhiệt ít hơn thép.


Câu 2. Có một băng kép được làm từ hai kim loại là đồng và sắt (Đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt). Khi nung nóng băng kép sẽ như thế nào?

  A. Cong về phía sắt.  

  B. Cong về phía đồng,

  C. Không bị cong.      

  D. Cả A, B và c đều sai.


Câu 3. Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng nào sau đây?

  A. Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.

  B. Chất rắn nở vì nhiệt ít hơn các chất khác.

  C. Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  D. Các chất rắn khác nhau dẫn nhiệt khác nhau.


Câu 4. Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì

  A. chúng có nhiệt độ nóng chảy cao.

  B. nhiệt độ nóng chảy thấp.

  C. nhiệt độ đông đặc cao.

  D. Tất cả các câu trên đều sai.


Câu 5. Nhiệt kế rượu hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng

  A. dãn nở vì nhiệt.     

  B. nóng chảy

  C. đông đặc.   

  D. bay hơi.


Câu 6. Nhiệt kế là dụng cụ dùng để:

  A. Đo lực.

  B. Đo nhiệt độ.

  C. Đo thể tích

  D. Đo thời gian.


Câu 7. Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

  A. Nhiệt kế thuỷ ngân.          

  B. Nhiệt kế rượu.

  C. Nhiệt kế y tế.         

  D. Cả 3 nhiệt kế trên


Câu 8. Trong các vật dưới đây vật nào có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt?

  A. Nhiệt kế.

  B. Khí cầu dùng khí nóng,

  C. Quả bóng bàn.       

  D. Băng kép.


Câu 9. Một bạn dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ cơ thể và đo được 37°C. Nhiệt độ đó bằng bao nhiêu trong nhiệt giai Fa-ren-hai?

  A. 98,6°F.

  B. 9,6°F.         

  C. 9,8°F.         

  D. 96°F.


Câu 10. Nhiệt độ 50°C tương ứng với bao nhiêu độ Fa-ren-hai?

  A. 82°F.            

  B. 90°F.          

  C. 122°F.       

  D. 107,6°F.


Lời giải chi tiết

Câu 1: Chọn C

Băng kép ở hình bên lại uốn lên phía trên khi bị nung nóng vì đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép.

Câu 2: Chọn A

Khi nung nóng băng kép sẽ cong về phía sắt vì đồng nở vì nhiệt nhiều hơn sắt.

Câu 3: Chọn A.

Băng kép hoạt động dựa trên hiện tượng các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.

Câu 4: Chọn B.

Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì nhiệt độ nóng chảy thấp.

Câu 5: Chọn A

Nhiệt kế rượu hoạt động dựa trên cơ sở hiện tượng dãn nở vì nhiệt.

Câu 6: Chọn B

Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.

Câu 7: Chọn A

Nhiệt kế thuỷ ngân có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi.

Câu 8: Chọn C

Quả bóng bàn hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt.

Câu 9: Chọn A

Ta có t = 32°F + 1,8. t°C = 32° F + 66,6°F = 98,6°F.

Câu 10: Chọn C.

Ta có t = 32°F + 1,8. t°C = 32° F + 90°F = 122°F.