Đề bài

Câu 1. Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng nhỏ nhất ghi trên cân.

   B. Giới hạn đo của cân là khối lượng lớn nhất ghi trên cân.

   C. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.

   D. Độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân lớn nhất.


Câu 2. Đơn vị nào trong các đơn vị sau đây không dùng để đo khối lượng?

   A. gam.              B. kilogam.    

   C. lạng.              D. lít.


Câu 3. Hai lực cân bằng là hai lực

   A. mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

   B. tác dụng vào hai vật, mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều

   C. tác dụng vào một vật, mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

   D. tác dụng vào một vật, mạnh như nhau, cùng phương và cùng chiều.


Câu 4. Lực nào không phải là lực đẩy trong các lực sau?

   A. Lực của vận động viên đẩy tạ dùng để ném quả tạ.

   B. Lực của tay học sinh tác dụng làm bay tàu bay giấy.

   C. Lực của tay học sinh tác dụng vào cặp khi xách cặp đến trường.

   D. Lực của lò xo bị ép tác dụng vào tay người.


Câu 5. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

   a, Hai lực cân bằng là hai lực ..........có cùng........nhưng ngược............   

   b, Dùng tay ép một lò xo thì lực của lò xo tác dụng vào tay khi lò xo đang bị ép là lực.....

   c, Lực của lò xo tác dụng vào tay khi lò xo đang bị dãn là lực.....


Câu 6. Quả bóng tennis khi đập xuống sân thì nảy lên, lực của sân tác dụng vào quả bóng

   A. không làm biến dạng quả bóng và cũng không thay đổi chuyển động của quả bóng.

   B. chỉ làm thay đổi chuyển động của quả bóng

   C. chỉ làm quả bóng biến dạng nhỏ.

   D. vừa làm cho quả bóng biển dạng, vừa làm thay đổi chuyển động của quả bóng.


Câu 7. Để nâng vật nặng có khối lượng 30kg ta phải dùng lực nào trong các lực dưới đây?

   A. F < 300N.       

   B. F = 300N.

   CF = 30N                                  

   D. 30N < F < 300N.


Câu 8. Trọng lượng của một vật 40g là

   A. 400N.         B. 4N.           

   C. 0,4N.          D. 40N.


Câu 9. Một người bán trà cần bán một lạng trà, người đó nên sử dụng loại cân có GHĐ nào trong các cân sau?

   A. 0,5kg          B. 1kg.

   C. 2kg.            D. 10kg


Câu 10. Một bạn kéo một vật lên theo phương thẳng đứng thì sử dụng một lực nhỏ nhất bằng 200N. Hỏi rằng nếu hai bạn cùng kéo vật lên theo phương thẳng đứng thì mỗi bạn phải sử dụng một lực nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?

   A. 50N.          B. 200N.

   C. 100N.        D. 10N.Lời giải chi tiết

Câu 1. Chọn C

Với một cân Rôbecvan và hộp quả cân, độ chia nhỏ nhất của cân là khối lượng của quả cân nhỏ nhất.

Câu 2. Chọn D

Lít là đơn vị đo thể tích nên không dùng để đo khối lượng.

Câu 3. Chọn C

Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng vào một vật, mạnh như nhau, cùng phương và ngược chiều.

Câu 4. Chọn C

Lực của tay học sinh tác dụng vào cặp khi xách cặp đến trường không phải lực đẩy.

Câu 5. Điền vào chỗ trống:

a) Hai lực cân bằng là hai lực cùng độ lớn, có cùng phương nhưng ngược chiều.

b) Dùng tay ép một lò xo thì lực của lò xo tác dụng vào tay khi lò xo đang bị ép là lực đẩy.

c) Lực của lò xo tác dụng vào tay khi lò xo đang bị dãn là lực kéo

Câu 6. Chọn D

Lực của sân tác dụng vào quả bóng vừa làm cho quả bóng biến dạng vừa làm thay đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 7. Chọn B

Để nâng vật nặng có trọng lượng 30kg ta phải dùng lực lớn hoặc bằng trọng lượng vật nên phải thỏa mãn:

F=P=10m=300N

Câu 8. Chọn C

Trọng lượng của một vật 40g là:

P=10m=10.0,04=0,4N.

Câu 9. Chọn A

Một người bán trà cần bán một lạng trà, người đó nên sử dụng loại cân có GHĐ là 0,5kg, gần với giá trị cần đo nhất.

Câu 10. Chọn C

Nếu hai bạn cùng kéo vật đó lên theo phương thẳng đứng thì mỗi bạn phải sử dụng một lực nhỏ nhất bằng nửa khi kéo một người nên F = 100N.