Đề bài

Câu 1. a/ Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm gì? Cho ví dụ.

           b/ Nêu đặc điểm của nguồn sáng.


Câu 2. Tia sáng tới gương phắng hợp với tia phàn xạ một góc 45°. Hỏi góc tới và góc phản xạ có giá trị bao nhiêu?Lời giải chi tiết

Câu 1:

a) Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, bằng vật.

 Ví dụ đặt một viên pin trước gương phẳng cho ta một ảnh ảo bằng viên pin đó.

Câu 2:

+ Góc giữa tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ bằng α=i+i

Mà i=i.Vì thế góc tới i=45o2=22,5o

+ Theo định luật phản xạ ánh sáng: