Đề bài

Câu 1 (2 điểm): Viết phương trình phản ứng với H2O các chất sau: K2O, CO2.


Câu 2 (4 điểm): Trộn 130ml dung dịch có chứa 4,16 gam BaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 3,4 gam AgNO3, thu được dung dịch có thể tích 200 ml.

Xác định nồng độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng.

(Ag = 108, Ba = 137, N = 14, O = 16, Cl = 35, 5)


Câu 3 (4 điểm): Xác định tỉ lệ theo khối lượng của KClO3 và KMnO4 cần điều chế một lượng O2 như nhau với cùng hiệu suất.

(K = 39, Cl =35,5 , Mn = 55, O = 16).Lời giải chi tiết

Câu 1:

K2O+H2O2KOHCO2+H2OH2CO3

Câu 2:

n BaCl2 = 4,16 : 208 = 0,02 mol

n AgNO3 = 3,4 : 170 = 0,02 mol

Ta có phương trình:

BaCl2 + 2AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl (1)

Từ phương trình ta nhận thấy: 0,02 : 1 > 0,02 :2

Sau phản ứng BaCl2 còn dư, AgNO3 phản ứng hết

(1) n BaCl2 phản ứng = ½ n AgNO3 = 0,01 mol

=> n BaCl2 còn dư sau phản ứng = 0,02 – 0,01 = 0,01 mol

(1) n Ba(NO3)= ½ n AgNO3 = 0,01 mol

Dung dịch sau phản ứng gồm có:

n BaCl2 dư = 0,01 mol; n Ba(NO3)2 = 0,01 mol

CMBa(NO3)2=0,010,2=0,05MCMBaCl2=0,010,2=0,05M.

Câu 3: