Đề bài

Câu 1. Nêu cấu tạo của một máy ảnh? Ảnh của vật thu được trên phim của một máy ảnh có đặc điểm gì?


Câu 2. Một người đứng cao 1m50 đứng cách máy ảnh 3m, từ vật kính đến phim là 5cm. Tính chiều cao ảnh người này trên phim ?


Câu 3. Bạn của hùng quan sát một cây cột điện cao 5m, cách chỗ đứng 25m. Cho rằng mạng lưới của mắt cách thủy tinh 2cm. Hãy tính chiều cao ảnh của cây cột điện trong mắt.Lời giải chi tiết

Câu 1 :

Máy ảnh gồm có 2 bộ phận chính là vật kính và buồng tối. Vật kính là một thấu kính hội tụ, ngoài ra ở máy thông thường còn có phim ảnh. Ảnh của vật thu được trên phim của 1 máy ảnh là ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Câu 2 :

Ảnh của người trên phim là ảnh thật, nên ta có:

ABAB=OAOA1,5AB=30,05AB=1,5.0,053=0,025m=2,5cm

Câu 3 :

Gọi AB là cây cột điện. coi mắt như thấu kính hội tụ , A’B’ là ảnh của AB trong mắt.

Ta dựng được hình như hình 3


Xét hai tam giác đồng dạng AOB và A’OB’ ta có:

ABAB=OAOA500AB=25002AB=0,4cm

Vậy ảnh thật A’B’ trên màng lưới có chiều cao 4mm.