Đề bài


Câu 1. Không dùng bảng hay máy tính cầm tay, chứng minh rằng

sin15+sin75>1 .


Câu 2. Cho sinα+cosα=12 . Tính sin3α+cos3αLời giải chi tiết

Câu 1. Ta có:

(sin15+sin75)2

=(sin15+cos15)2

=sin215+cos215+2sin15cos15=1+sin30=32>1

Mà sin15+sin75>0 nên suy ra sin15+sin75>1.

Câu 2.

Ta có: sinα+cosα=12

(sinα+cosα)2=14

1+2sinαcosα=14

sinαcosα=38

Do đó