Đề bài

Câu 1. Giải bất phương trình x+23x+1>x22x1 .


Câu 2. Xác định m để hệ bất phương trình sau có nghiệm duy nhất

{2x+1m0mx+2x10


Lời giải chi tiết

Câu 1.

Ta có

x+23x+1>x22x1x+23x+1x22x1>0(x+2)(2x1)(x2)(3x+1)(3x+1)(2x1)>0

x2+8x(3x+1)(2x1)>0x(x+8)(3x+1)(2x1)>0

Bảng xét dấuBất phương trình có tập nghiệm S=(13;0)(12;8) . 

Câu 2.

Ta có{2x+1m0mx+2x10{xm12(1)(m+2)x1(2)

Xét bất phương trình (2) . có ba trương hợp

+) m=2: (2) trở thành 0x1 .Bất phương trình (2) nghiệm đúng với mọi xR . Suy ra hệ có nghiệm là x32. Suy ra hệ có vô số nghiệm.

+) m>2: (2) có nghiệm x1m+2 . Hệ bất phương trình tương đương với {xm12x1m+2. Suy ra hệ có vô số nghiệm.

+) m<2: (2) có nghiệm x1m+2. Suy ra hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi m12=1m+2m2+m2=2m2+m4=0m=1±172

Kết hợp với điều kiện m<2 chọn m=1172 .

L